Percorso

Marcello Marchesi

Sas lughes de su varietà in mesu a sos campos de trigu. di Tore Cubeddu

Marcello MarchesiScarica l'invito

Sabadu s'8 de freargiu, in Setzu, una biddighedda, pitia e bella meda de sa Marmilla, ant a inaugurare sa biblioteca noa. Dd'ant a intitulare a Marcello Marchesi.

Marcello Marchesi? Medas ant a pentzare: e ite diàulu nche intrat s'iscritore, commediògrafu e iscenegiadore cun custa bidda de Sardigna? E comente ddi est lòmpidu? E calicunu, mancari, nimancu dd'at a ammentare prus chie est custu Marchesi.
Marcello Marchesi fiat milanesu e fiat nàschidu in su 1912. A pitzinnu at bìviu in Roma e Milano, ca unu tziu romanu dd'aiat pigadu a fìgiu de ànima. A pustis de sa làurea at iscritu pro su giornale umorìsticu  “Il Bertoldo” e at collaboradu cun gente comente Mosca, Guareschi, Carlo Manzoni e Vittorio Metz.

MacarioIn su 1939 at iscritu cussu chi est cunsideradu su primu film còmicu italianu “Imputato alzatevi” cun Macario. A pustis de sa gherra fiat torradu a bìvere a Roma. In cussos annos at iscritu prus de 80 pellìculas pro atores comente a Totò, Macario e Walter Chiari e una chimbantina de testos teatrales pro sos artistas prus mannos de su tempus comente a Carlo Dapporto, Ugo Tognazzi, Gino Bramieri, Wanda Osiris, Alberto Sordi e àteros.  
Dae su 1954 at incumintzadu a traballare pro sa Rai in ue at a èssere autore de trasmissiones istòricas e de chentinas de Carosellos. Medas ddu cunsiderant su primu copywriter italianu”. Suos sunt sos isolgan “con quella bocca può dire ciò che vuole”, “non è vero che tutto fa brodo”, “basta la parola!”, “il brandy che crea un’atmosfera”.

''Bellezze in bicicletta''Marchesi est istadu fintzas autore de cantzones comente “Bellezze in bicicletta”, cantada dae Silvana Pampanini, e de romanzos.
In su 1976 si fiat cojadu cun Enrica Sisti, sarda, de Setzu, e in custa bidda aiat comporadu una domighedda. In su 1978 est mortu in mare in Santu Giuanne de Sinis.
Duos annos. Unu mitu. Mi dd'immàgino a Marcello Machesi in cussas carrelas de Setzu, una biddighedda de perda bianca, inghiriada dae campos de trigu a pees de sa Giara. Mi dd'immàgino, a capeddu, mancari cun su Borsalino, in mesu a sos massajos. Totus in Setzu nde tenent unu regodu bellu de cust'òmine.

Marcello MarchesiEst comente chi cun sos ogos suos e cun sa presèntzia sua issos puru, mancari solu pro pagu, si siant intèndidos parte de unu mundu chi issaras si podiat solu bisare, chi non pariat beru, ca fiat inserradu in cussa iscàtula atacada a unu filu.
Sa domo de Marchesi no est, comente iscrient in sa biografia sua, una “villa immersa nel verde”, ma una domo in mesu a sa bidda, in s'istradone, cun sas fronestas in s'istrada, acanta de sa gente.
Pro custu oe, fortzis, ddi dèdicant una biblioteca, pro chi sigat sa maja, pro chi unu sinnale de cussu mundu ispantosu abarret fintzas in una bidda pitichedda de Sardigna. Isperemus chi su nòmene sou, in su benidore, sigat a èssere, pro sos pitzinnos de Setzu e de totu sa Sardigna, unu simbulu de cussa bisione, chi depet bàlere pro totus, finas pro chie nàschit in mesu a sos campos de trigu, in su coro de sa Sardigna.

5 febbraio 2014

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni