Percorso

Totu in una iscuta: cando a s’iscùdere est un’arte

Traduzioni di Tore Cubeddu - Li narant Stage Combat, no est una disciplina martziale, ma una coreografia mera e sìnchera : sa cumpannia OOPArtisti Fuori Posto iscòviat sas trassas pro fàghere reaìsticu unu cumbatimentu fintu. de Carlo Poddighe

''Sherlock Holmes''Unu cumbatimentu atzivu e dinàmicu, ma mescamente reale in sa fintzione. Est su Stage Combat, no un’arte martziale, ma una coreografia mera e sìnchera in ue sos atores s’ischìtzinant corpos s’unu cun s’àteru, mai corpende de a beru, pro torrare a presentare iscenas de atzione de unu film o de una rapresentatatzione teatrale.

E comente a totu sas coreografias tocat de l’istudiare, provare e repìtera a fitianu, a tales chi bi siat s’efetu chircadu e chi sa Trampa non si biat. “est una disciplina ammaghiadora, de unu ghetu simigiante meda a sa dantza, e chi, francu s’utilidade coreogràfica chi nemos li negat in ispetàcolos teatrales , agiudat a sa formatzione de s’atore in totu ca frunit sos trastes tècnicos e a unu atinu de giudu pro istare in s’iscena e gherrare finas petzi a faeddos cun sas batutas de su testu”.

''Sherlock Holmes''Nd’est cumbintu Alessandro Pani chi paris a Filippo Salaris, ambos de sa Cumpannia O.O.P.Art.-Artisti Fuori Posto, imparat su Stage Combat in sos laboratòrios teatrales. S’ùrtimu – cun su tìtulu craru “Action Short Movie Project” - comintzat giòbia 10 de trìulas e at a lòmpere a fàghere unu curtzu de atzione chi ant a girare in austu. Ambos sos atores ant praticadu artes martziales, dae su VingTsun Kung Fu alla boxe, “ma chie si siat si podet acostiare a custa disciplina – ispricant – ca b’at de fàghere unu allenamentu fìsicu dedicadu pro su prus a nche mòere sa chirdinesa de sa carena pro pòdere èssere prus lestros e prus lascos”. Pros custu in sos laboratòrios bi leant parte dischentes atores de paritzas edades e percusos formativos.

Bruce Lee vs. Chuck Norris“Est agradadu meda su de bìdere chi finas unos cantos atletas si sunt acostiados a nois – narat Filippo – ca unu contu est a praticare un’arte martziale cun unu cuntatu fìsicu beru e chi podet cajonare tràumas, àteru contu est a praticare una disciplina in ue su chi la distinghet est chi non bi sunt tràumas e b’at sa seguresa de sa pessone. Sigomente faghimus sa finta de gherrare est petzi cun unas cantas trassas chi podimus incantare s’ispetadore e lu cumbìnchere chi semus ischitzinende corpos beros.
Ma cales sunt tando sas trassas a tales chi unu cumbatimentu in s’ischermo o subra de unu palcu pàrgiat reale? “Su segretu prus mannu, chi posca no est unu segretu, est sa prospetiva”, narat Alessandro. “Tocat semper de tènnere in mente in ue est s’ispetadore o sa màchina de presa e cunfroma a custu a seberare sa postura in s’ispàtziu cando si cuncambianty tiros cun su cumpàngiu.

Jackie ChanTocat a mantènnere semper sa distàntziade seguresa semper pro istransire chi su tiru, mancari in divartas, corpat de a beru”. Benit mègius a ammaniare una coreografia in su cìnema, ue si podet giogare cun sos istacos. Perfeta de cada manera depet èssere intamas cussa chi si faghet in su teatru in ue non si podet collonare. Sa filmografia dae ue leare coreografias giai non mancat pro cussu. “Sos film de Buce Lee ant fatu iscola, ma deo prefèrgio sas coreografias de Jackie Chan chi aunint su cumbatimentu a sa recitatzione” contat Alessandro. “Pro su chi pertocat imbetze sa manera de ripresa de sos cumbatimentos, su primu amore est istadu The Matrix, ma a sas ùrtimas apo bidu interessante su traballu de Guy Ritchie in sos Sherlock Holmes suos”.

Action Short Movie ProjectSu Stage Combact est ispetaculare in s’acumprida de acabu sua, ma no est chi manchet s’arriscu. “Sos incidentes podent costare, ma sas cajones non sunt acapiadas a sa disciplina de sesi, ma a s’irbèliu, a s’istragatzone o a sa farta de cura”, avertit Filippo. Nois proponimus pro custu de s’acostiare a pagu-a pagu, step by step, ca dat prus seguresa. Craru chi carchi virghinore at a essire, ma dae su ghetu de sa seguresa est semper e cando prus arta de cando nos ponimus a coghinare ammaniende unu pratu de pasta simple”.

Traduzione da: Colpi di scena: quando picchiarsi è un’arte

3 dicembre 2014

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni