Percorso

Ispetziale Bullied to death. Su progetu internatzionale de Jo Coda

Su regista presentat su traballu nou suo: giradu de su totu in Sardigna, ma in limba inglesa. Càstia sa Photogallery. de Elisabetta Randaccio

Tendal MannSu Rosa Nudo suo sighit su biàgiu gloriosu suo in sos festival de totu su mundu, ma a custu tretu est su mamentu de andare cara a unu progetu nou, mancari chi in lìnea cun cussu film bellu e terrìbile. Gosi, su regista Giovanni Coda at comintzadu a girare sa opera noa sua, Bullied to death e l’at presentada a sos giornalistas cun impèllida.

Su progetu cinematogràficu mustrat torra s’evolutzione de su cìnema de Coda, galu acapiadu a sa viedoarte chi at piessinnadu su prus de sa carriera sua, ma chi at apertu a novas narrativas e performativas. Acò proite a interpretare su contu drammàticu ispiradu a Jamey Rodemeyer, pitzocu  americanu chi si fiat mortu a pustis de sas umiliatziones de barrosos probtos a lu trumentare pro s’omosessualidade sua, est unu atore istatunitense pitzinnu, Tendal Mann, chi, nointamas sos bindighi annos suos, tenet giai unu curriculum atoriale, ma non petzi, bidu s’amore suo mannu pro s’iscritura e sa regia. Coda at atobiadu Mann e sa mama sua, s’atora Sheri Mann Stewart, in atlanta, in unu de sos festival ue ant presentadu cun profetu su Rosa Nudo.

Conferenza stampaSu regista sardu teniat giai craru su progetu de Bullied to death, ma sa connoschèntzia cun sos duos at postu a craru lìneas noas de elaboratzione de su film, mantras s’est fata cuncreta sa possiblidade de una coprodutzione italo-americana, su s’agiudu de s’atlantis Moon Production (paris a sa zena Film, Fare Cinema in Sardegna e sa Labor) de Cindy L. Abel, chi est iscenegiadora e atora. Custa ùrtima, autora de Breaking Through, unu documentàriu de interessu subra sa relata mala intre sa polìtica americana e sos leader gay a craru, at seberadu incarrerare s’aventura de Builled e, in s’interis sa cunferèntzia cun s’imprenta, at postu a craru comente “sa modalidade diferente de sas ripresas de su film dae banda de Giovanni, est  una impèllida in prus, una gana de aprofundire unu istile diferente dae su fitianu, ma atzivu”. Prus a prestu, s’originalidade de Builled to death est cussa de girare unu film in sardigna, ma in limba inglesa de su totu, a seguru elementu de importu finas pro s’isparghinadura internatzionale sua.

Tendal MannCustu est essidu a campu finas cun sa diretora de sa Film Commission Nevina Satta, chi, nointamas sos “fundos piticos” a disponimentu, at naradu chi boliat poderare su progetu de Giovanni Coda. Su regista, peroe, at marcadu comente s’interessu de su film siat finas, de unu ghetu, de natura “militante”. Jamey, in fundu, assimìgiat a medas pitzocos dèbiles de emotziones, chi tenent su coràgiu de decrarare sos sèberos suos, ma posca no aguantatnt a su dolore de chie bogat a campu subra de issos s’agressividade maca sua. Custu acuntessimentu podet agiudare a meledare subra sa violèntzia de gènere, su matessi tema de Rosa Nudo in fundu, mancari chi contestualizadu in unu tempus a tesu. Tendel mann pitzinnu est cumpartu, in s’interis presentende Bullied to death, che a unu pitzocu ispibillu, maduru, chi atinat a su ruolu chi at a depere fàghere. Est crèschidu in una famìlia ispetziale; sa mama Sheri, chi l’est acante, finas in custa ocasione, paris a su fradigheddu prus minore, l’at pesadu in sa tolleràntzia e in sa libertade, paris a s’amore pro s’arte de sa recitatzione.

L’amus pedidu si aeret giai traballadu in unu film de genia isperimentale, comente a seguru, in bona parte, at a èssere cussu diretu dae Coda. “No, non m’est capitadu mai, ma so unu atore, sa professionalidade mea est finas cussa de fàghere paritzos ruolos in cuntestos cuntraditòrios.  A s’ispissu non connosco s’iscenegiadura, ma rètzito cun passione. E, in custas primas dies de ripresas, apo tentu ocasione de connòschere s’istile de Giovanni: m’at incantadu”.

 

23 dicembre 2014

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni