Stampa

A incuru de Tore Cubeddu e Quintina Culurgioni

Cando intramus in sa sala, a sa muda, in s'iscurigore, ispetamus. Ispetamus chi cussu muru biancu, de linu, si coloret de sos bisos nostros. Ispetamus contos chi nos fetzant biagiare in àteros mundos, in àteras realidades e àteras èpocas. Ispetamus de èssere su chi non semus, de ischire su chi no ischimus, de istare in ue non semus istados mai. Est custu s'ispantu de su tzìnema. In custos annos in Sardigna pitzinnos meda nde ant fatu unu traballu e de pellìculas nde sunt istadas produidas meda. Sos autores sardos si sunt fatos a connòschere e ant bintu prèmios in totu sos continentes. Su tzìnema est oe unu elementu de importu in sa cultura nostra. Nois, totus, ispetamus sas pellìculas sardas, e nde connoschimus su valore. E insaras amus a provare a si ddu contare custu mundu, in sa limba nostra, a bos mustrare su chi sutzedet a palas de cussu telu de linu coloradu, a bos fàghere a connòschere sos protagonistas, a bos fàghere sighire a bisare. Gràtzias a Cinemecum, chi aberit sa ghenna a custa limba nostra, aberende, in su matessi tempus, unu portale, torradu a nou, a sa Sardigna.

''Sos mortos de Alos'' de Daniele Atzeni

de Tore Cubeddu

''Sos mortos de Alos''Sos mortos de Alos est de seguru unu de sos film prus interessantes de sos ùrtimos annos, non solu in Sardigna.  Custa pellìcula, chi durat pagu prus de mesora, ponet paris duos elementos chi in s'idea podent èssere cunsiderados contràrios s'unu a s'àteru: su documentàriu e sa fiction, e los intritzat pro nde fàghere un'àtera cosa chi est a mesu tretu intro de sa fantasia e su mundu connotu.

Write comment (0 Comments)

''Panas'' de Marco Antonio Pani

de Tore Cubeddu

''Panas''Marco Antonio Pani est unu regista de importu mannu in su tzìnema sardu. Mancari chi no apat firmadu ancora unu longumetràgiu de fiction, ca in totu sos traballos chi at fatu at postu sa chi si narat “cifra stilistica” sua. In custu film curtzu Marco Antonio Pani mustrat una capatzidade ispantosa de contare, mancari in pagu tempus, istòrias de profundidade manna, capatzas de intrare in s'ànima de sos personàgios cun realismu e in su matessi tempus cun delicadesa.

Write comment (0 Comments)

''Sonetàula'' de Salvatore Mereu

de Tore Cubeddu

''Sonetàula''Sonetàula, bènnidu a pustis de sos onores tentos dae Mereu cun Ballo a tre passi fiat ispetadu dae totus, sa crìtica, sos sardos. Su contu s'ispirat a su libru de Fiori e nos torrat un'època mitològica de sa terra nostra, cussa de sos bandidos, de s'onore, de òmines chi s'imberghiant in sos montes pro si nche fuire dae sa lege italiana.

Write comment (0 Comments)

''Treulababbu'' de Simone Contu

de Tore Cubeddu

''Treulababbu''Treulababbu est unu film de importu mannu pro duas resones: sa prima pro ite ca est unu contu pro mannos e minores (sos pipios nde sunt protagonistas) comente ancora non nde aiant fatu in Sardigna; s'àtera est ca est in sardu e chi sa limba no est foras dae s'istòria, nde est parte, ca pro more de issa benint a pìgiu ideas e piessignos chi donant richesa a su contu matessi.  

Write comment (0 Comments)

Ispetziale Bullied to death. Su progetu internatzionale de Jo Coda

Su regista presentat su traballu nou suo: giradu de su totu in Sardigna, ma in limba inglesa. Càstia sa Photogallery. de Elisabetta Randaccio

Tendal MannSu Rosa Nudo suo sighit su biàgiu gloriosu suo in sos festival de totu su mundu, ma a custu tretu est su mamentu de andare cara a unu progetu nou, mancari chi in lìnea cun cussu film bellu e terrìbile. Gosi, su regista Giovanni Coda at comintzadu a girare sa opera noa sua, Bullied to death e l’at presentada a sos giornalistas cun impèllida.

Write comment (0 Comments)

Ispetziale “L’Ospite”. Intervista cun Nunzio Caponio

Tv, violèntzia e una gherra ismentigada. Diàlogu cun su regista e atore abrutzesu chi denùntziat sa deriva de sos mèdia e narat. “Su teatru? Est totu un’àtera cosa”. de Carlo Poddighe

Nunzio CaponioNàschidu in su 1966 in Vasto, esordit a pitzinnu comente fotògrafu freelance. Sos reportages suos de biàgios cumparent in paritzas rivistas intre de sas cales Marie Claire e The Peninsual Magazine. Nunzio Caponio dae su 1992 a su 1999 andat a istare a Hong Kong, istùdiat artes martziales e inghitzat cun sa cinematografia recitende in paritzos film de atzione intre sos cales Hit Man e Black Mask, a costàgios de Jet Li.

Write comment (0 Comments)

Sa Suzuky “girat” in su cabu de giosso de Sardigna – Càstia sa Photogallery

Giaponesos ispantados dae Casteddu, Nèbida e Masua, e Carloforte. Spot publicitàriu in intro de bidda tabarchinu. de Maria Elena Tiragallo

Spot SuzukiCasteddu, Nèbida, Masua e Carloforte. Bator firmadas diferentes acapiadas dae unu fil rouge ebbia, est a nàrrere s’interessu e s’atentu de sos giaponesos. A su mancu custa borta non pro su màndigu, mesche cussu de sa tunina ruja, ma comente location pro su set cinematogràficu de s’ispot promotzionale de sa Suzuky (immàgines de Antonello Rivano).

Write comment (0 Comments)

Sos mestieris de su cìnema: Francesco Pamphili – Vìdeu

Traduzioni di Tore Cubeddu - Su presidente de sa Kairosfilm est su produtore de su film “L’Accabaddora” de su regista Enrico Pau. Intervista de Enrica Anedda – ripresas de Valentina Corona

Francesco PamphiliVAI AL VIDEO

Romanu, artu, distintu, ogrigàtinu, tenet una manera de fàghere garbada e nointames s’esperièntzia sua longa in su mundu lughente de su cìnema no est presumidu, est ùmile e tratat cun totus.

Write comment (0 Comments)