Stampa

A incuru de Tore Cubeddu e Quintina Culurgioni

Cando intramus in sa sala, a sa muda, in s'iscurigore, ispetamus. Ispetamus chi cussu muru biancu, de linu, si coloret de sos bisos nostros. Ispetamus contos chi nos fetzant biagiare in àteros mundos, in àteras realidades e àteras èpocas. Ispetamus de èssere su chi non semus, de ischire su chi no ischimus, de istare in ue non semus istados mai. Est custu s'ispantu de su tzìnema. In custos annos in Sardigna pitzinnos meda nde ant fatu unu traballu e de pellìculas nde sunt istadas produidas meda. Sos autores sardos si sunt fatos a connòschere e ant bintu prèmios in totu sos continentes. Su tzìnema est oe unu elementu de importu in sa cultura nostra. Nois, totus, ispetamus sas pellìculas sardas, e nde connoschimus su valore. E insaras amus a provare a si ddu contare custu mundu, in sa limba nostra, a bos mustrare su chi sutzedet a palas de cussu telu de linu coloradu, a bos fàghere a connòschere sos protagonistas, a bos fàghere sighire a bisare. Gràtzias a Cinemecum, chi aberit sa ghenna a custa limba nostra, aberende, in su matessi tempus, unu portale, torradu a nou, a sa Sardigna.

Reportage. Ex Manifattura Tabacchi: intre su prùere e sas isperas naschet sa Fàbrica de sa Creatividade”

Traduzioni di Tore Cubeddu - Acò ite b’at in palas de su cantieri mannu in su tzentru de Casteddu (càstia sa photogallery). Sos traballos diant dèpere acabare a fine annu, ma su Cineporto abarrat galu unu bisu. de Carlo Poddighe

Ex Manifattura TabacchiAt a èssere unu donu de Paschighedda a Casteddu e a totu s’ìsula su recùperu in antis architetònicu, posca funtzionale de s’ex Manifattura Tabacchi de s’arburada Regina Margherita, pronta a si fàhere sa “Fàbrica de sa Creatividade”.

Write comment (0 Comments)

Onore a una mastra de cìnema

Traduzioni di Tore Cubeddu - Vera Chytilová, inghitzadora de sa Nová Vlna cecoslovaca de sos annos ’60. de Pia Brancadori

Vera ChytilovaBelle tres chidas a como, su 12 de martzu, a 85 annos est morta Vera Chytilová, una de sas registas annoadoras de su cìnema europeu, inghitzadora e autora de giudu de sa Novà Vlna (Unda noa) cecoslovaca de sos primos annos ’60.

Write comment (0 Comments)

Sa lughe in su cìnema

Traduzioni di Tore Cubeddu - S’esperièntzia de Rosario Neri, diretore de sa fotografia de "Ore Diciotto in Punto". de Luisa Mulè Cascio

''Ore diciotto in punto''In ocasione de sa presentatzione e sa proietzione de su film palermitanu Ore Diciotto in Punto, de su regista Giuseppe Gigliorosso, in Roma anco s’Istitutu de Istadu pro sa cinematografia e sa Televisione Roberto Rossellini su 16 de ghennàrgiu 2014 coladu, Cinemecum.it proponet a sos letores suos un’intervista a Rosario Neri, diretore de sa fotografia, paris cun Gabriele De Palo, de su film.

Write comment (0 Comments)

“Sa domo de sos isteddos” De Antonello Carboni

Traduzioni di Tore Cubeddu - Retrato de artista: vida e òperas de Antonio Amore in su documentàriu de su regista aristanesu. de Salvatore Pinna

Antonio AmoreIn sa carriera sua de cineasta Antonello Carboni at fatu pro su prus documentàrios sena boghe over e sena allegas in iscena. Immàgines, petzi immàgines, mudores e gestos. In “Voci della Montagna” (1998), premiadu in su Bizzarri, su gestu assolutu de su fàghere su casu, in “Geronimo” (2000) su pintore Salvatore Garau in s’atu de sa creatzione artìstica, in “Parlami di te” (2003) una una calada rìtmica meda in su sabunadòrgiu de su putzu Sanna, in “Sisters” (2004), sos mètodos antigos de su traballu de su pane in Kurdistan.

Write comment (0 Comments)

Janas Tv, cìnema e youtube: “Unu veìculu meriticràticu verdaderu”

Traduzioni di Tore Cubeddu - Intervista cun sa regista nugoresa Pj Gambioli, chi at seberadu de andare foras de s’ìsula, pro non fàghere a mancu de sa libertade espressiva cosa sua. de Monica Galloni

PJ Gambioli e Marco Giulio MagnaniSa manera ebbia de fàghere unu traballu bonu a beru est cussa de amare su chi faghes”. Est su mentovu famadu de Steve Jobs chi presentat Janas Tv: unu canale partner de youtube a su cale si podet iscrìere a indonu e gosare de vìdeos, documentàrios, curtzumetràgios e web series, impitende unu cale si siat service e agatende·si in cale si siat natzione.

Write comment (0 Comments)

Girare unu curtzu: "Insane" de Marco Maria Correnti

Traduzioni di Tore Cubeddu - Su regista pitzinnu sitzilianu contat a Cinemecum s’amore suo pro su cìnema – tra istùfios in su DAMS e sas primas provas de regia. de Luisa Mulè Cascio

Marco Maria CorrentiA s’ispissu, in su perìodu de crisi chi est colende su Paisu nostru, si chistionate meda de sas ismenguadas chi sa cultura at prantu e in su chi no est possìbile, dae banda de artistas e professionistas de su mundu de s’ispetàculu, de giùghere a in antis progetos de calidade e capia.

Write comment (0 Comments)

Duas o tres cosas chi isco de Lai

Traduzioni di Tore Cubeddu - de Salvatore Pinna

Maria LaiIntroduida: su de trintachimbe

Apo pedidu a 35 registas sardos de iscrìere unu cummentu subra Maria Lai suta forma de sugetu cinematogràficu. Unu at mandadu su sogeteddu suo, chimbe no ant torradu imposta, bintoto ant respostu impromitende chi l’aerent fatu. L’ant a fàghere a pustis de sas vacàntzias. 28 prus 5 prus 1 torrat a 34. E su de trintachimbe?

Write comment (0 Comments)

Dante in su cìnema

Traduzioni di Tore Cubeddu - de Elisabetta Randaccio

Dante AlighieriS’iconografia dantesca naschet, in antis de totu, in s’immaginàriu de su letore, fata dae sa fortza de sos versos chi bogant a pìgiu  personàgios e “paesàgios” ladinos, malo a burrare, finas in su dischente prus mandronatzu. Est, posca, de unu immaginàriu imbentadu, sèculu cun sèculu, colleticu, chi bùlliat de istereòtipos, chi atinat finas chie “La Divina Commedia” non l’at mancu aberta.  

Write comment (0 Comments)

Dae sa Sardigna a su Giapone: biàgiu intre duas ìsulas cun Enrico Ciccu

Traduzioni di Tore Cubeddu - Arribat dae Casteddu andende a Tokyo: “In fines mi potzo sètzere a su cumputer meu e isculuvitare pixel colorados”. de Monica Galloni

Enrico CiccuEnrico Ciccu est unu diretore creativu, creativu meda. In s’imperu de su Sole Arbeschende at agatadu sa domo sua, in una realidade diferente meda dae cussa chi s’est lassadu a palas. Ma isse assegurat: “Inoghe giai non m’infado!”

Write comment (1 Comment)

Totu in una iscuta: cando a s’iscùdere est un’arte

Traduzioni di Tore Cubeddu - Li narant Stage Combat, no est una disciplina martziale, ma una coreografia mera e sìnchera : sa cumpannia OOPArtisti Fuori Posto iscòviat sas trassas pro fàghere reaìsticu unu cumbatimentu fintu. de Carlo Poddighe

''Sherlock Holmes''Unu cumbatimentu atzivu e dinàmicu, ma mescamente reale in sa fintzione. Est su Stage Combat, no un’arte martziale, ma una coreografia mera e sìnchera in ue sos atores s’ischìtzinant corpos s’unu cun s’àteru, mai corpende de a beru, pro torrare a presentare iscenas de atzione de unu film o de una rapresentatatzione teatrale.

Write comment (0 Comments)

“Cìnema e Fumetu” cun Diabolik e Kriminal

Traduzioni di Tore Cubeddu - Dae sos B-movies de sos annos sessanta a sos film de animatzione made in Sardinia. de Elisabetta Randaccio

''Kriminal''Pro sa de bator rassinnas de “Cìnema e Fumetu”, in sa Cineteca Sarda de s’arburada Triesta 126 in Casteddu dae su 6 a su 18 de làmpadas, sos contivigiadores Bepi Vigna e Antonello Zanda ant seberadu unos cantos film chi nos nche giughent a sos annos de cando s’indùstria cinematogràfica fiat in su mègius andare, cando trionfaiant in su boteghinu sos longu metràgios de gènere.

Write comment (0 Comments)

Curtzumetràgios: cummèrtziu, distributzione, vida e morte de una forma de arte sena de pane

de Tore Cubeddu

Sale cinematograficheUnu dìtziu famosu meda narat ca “In camminu s'acontzat bàrriu”, cheret nàrrere ca si nos ponimus in camminu in una manera e nos sapimus ca no andat bene nos podimus galu assentare, pònnere in conditzione de sighire a andare a in antis in manera diferente. E tando nos tocat, una borta in prus, a chistionare de sa lege pro s'isvilupu de su tzìnema in Sardigna e de s'atuatzione sua.

Write comment (0 Comments)