Percorso

A incuru de Tore Cubeddu e Quintina Culurgioni

Cando intramus in sa sala, a sa muda, in s'iscurigore, ispetamus. Ispetamus chi cussu muru biancu, de linu, si coloret de sos bisos nostros. Ispetamus contos chi nos fetzant biagiare in àteros mundos, in àteras realidades e àteras èpocas. Ispetamus de èssere su chi non semus, de ischire su chi no ischimus, de istare in ue non semus istados mai. Est custu s'ispantu de su tzìnema. In custos annos in Sardigna pitzinnos meda nde ant fatu unu traballu e de pellìculas nde sunt istadas produidas meda. Sos autores sardos si sunt fatos a connòschere e ant bintu prèmios in totu sos continentes. Su tzìnema est oe unu elementu de importu in sa cultura nostra. Nois, totus, ispetamus sas pellìculas sardas, e nde connoschimus su valore. E insaras amus a provare a si ddu contare custu mundu, in sa limba nostra, a bos mustrare su chi sutzedet a palas de cussu telu de linu coloradu, a bos fàghere a connòschere sos protagonistas, a bos fàghere sighire a bisare. Gràtzias a Cinemecum, chi aberit sa ghenna a custa limba nostra, aberende, in su matessi tempus, unu portale, torradu a nou, a sa Sardigna.

Règulas pro su benidore de su cìnema in Sardigna

A incuru de Tore Cubeddu

L'intervento del socio Carlo Dessì, produttore esecutivo e direttore del Sardinia Film FestivalALLA FINE DELL'ARTICOLO LA VERSIONE IN ITALIANO

Chenàbura su 14 de martzu Moviementu at atobiadu sa Film Commission. Antonello Grimaldi fiat sètzidu in mesu a sos àteros registas comente collega, non solu comente Presidente de una istitutzione chi diat a dèpere èssere de importu mannu pro su setore e s'isvilupu suo in Sardigna.

Write comment (1 Comment)

"Bella di notte" de Paolo Zucca

A incuru de Tore Cubeddu

Dopo l'articolo la versione in italiano

''Bella di notte''Bella di notte de Paolo Zucca paret chi lompat dae unu mundu atesu. Atesu finas dae sa Sardigna. Est gasi chi deo apo castiadu custa òpera animada. Comente chi fessat una istòria de unu àteru tempus, de unu àteru logu. Apo immaginadu chi fessat unu de cussos contos chi faghent a tìmere e chi lompent dae su Nord Europa.

Write comment (2 Comments)

La vita adesso di Salvatore Mereu

Una mirada a sa vida. de Tore Cubeddu

Antioco FlorisDopo l'articolo la video intervista

Sa vida est comente unu intritzu de bias, de carrelas in ue  a bortas est fatzile a pèrdere s'orientamentu. A bortas, in sa vida, pagas cosas seguras podent èssere s'acàpiu a sa realidade: una domo, unu cumpàngiu o una cumpàngia, sa famìllia, su cane, o cale si siat cosa chi nos apartenet e chi nos donat sa seguresa chi totu siat coerente, segundu règulas chi connoschimus e cumpartzimus cun sos àteros.

Write comment (0 Comments)

Queer. Cìnema e deretos. Fintzas inoghe.

Su cìnema e su deretu de sas personas. Sa diferèntzia. Su de ischire bìvere paris. A incuru de Tore Cubeddu

Queer Film Festival 2013ALLA FINE DELL'ARTICOLO LA VERSIONE IN ITALIANO

Su mese de santandria passadu b'est istadu su fèstival cinematogràficu Sardinia Queer Shortfillm Festival, organizadu dae s'assòtziu ARC, unu de sos atòbios cinematogràficos prus de importu in Sardigna e in Italia, unu fèstival capatzu de s'impònnere finas a livellu internatzionale pro s'atentzione a sos deretos tziviles.

Write comment (0 Comments)

Scarabea, sa prenda disconnota.

A incuru de Tore Cubeddu

''Scarabea'' 1968ALLA FINE DELL'ARTICOLO LA VERSIONE IN ITALIANO

Su film chi at apertu sa de tres editziones de su Babel Film Festival, "Scarabea", est una de sa prendas mannas de su tzìnema fatu in Sardigna, un'òpera artìstica, unu documentu, una testimonia. Hans Juergen Syberberg portaiat in manos unu de sos contos prus bellos de sa literadura de onni tempus, De canta terra tenet bisòngiu unu òmine, de Tolstoj, e chircaiat unu logu pro nde fàghere unu film.

Write comment (3 Comments)

Capo e croce

Contare sa Sardigna e contare su mundu. A incuru de Tore Cubeddu

''Capo e croce. Le ragioni dei pastori''ALLA FINE DELL'ARTICOLO LA VERSIONE IN ITALIANO

Chie pentzat chi contende sa Sardigna sighimus a abarrare inserrados intro de nois e non nos aperimus a su mundu isbàlliat. Dae cando s'òmine tenet cussèntzia de sa narratzione, dae cando at imparadu a torrare in contos e istòrias su chi ddi càpitat o su chi sutzedet e dd'inghìriat, abellu abellu, in onni logu e in onni limba, at formadu unu contu solu de su mundu e de s'umanidade.

Write comment (0 Comments)

Babel FIlm Festival

Sa limba isprigu de sa realidade. A incuru de Tore Cubeddu

AristoteleALLA FINE DELL'ARTICOLO LA VERSIONE IN ITALIANO

Aristotele, in su de noe capìtulos de sa Poetica naraiat ca unu dramma o una commèdia depiant tènnere duas caraterìsticas de non pagu importu: in un'òpera, afirmat su filòsofo grecu, su chi acuntesset depet èssere netzessàriu e depet assimigiare a sa realidade. Cheret nàrrere ca su chi sutzedet in su contu depet protzedere dae càusas seguras.

Write comment (0 Comments)

Su tempus benidore de su tzìnema

Su tempus benidore de una limba e de una cultura. A incuru de Tore Cubeddu

''Treulababbu'' di Simone ContuALLA FINE DELL'ARTICOLO LA VERSIONE IN ITALIANO

"Treulababbu", "Su Re", "L'Arbitro" e como "Capo e Croce" sunt sas prendas mannas de ocannu. Bator film chi, in maneras diferentes, ant contadu sa Sardigna. Ma totus tenent una caraterìstica de non pagu contu: impreant sa limba sarda in manera naturale, direta, in cuntestos de vida fitiana. Eissaras su pentzamentu chi nos benit torrat a su sardu, a s'impreu suo.

Write comment (0 Comments)

Treulababbu. Sas resones de sos pipios

Su traballu de unu artista/artesanu. A incuru de Tore Cubeddu

Simone ContuSimone Contu est unu de cussos professionistas chi cando dd'atòbias cumprendes duas cosas: sa prima chi cumprendet de sa matèria de su traballu sou, sa segunda chi cumprendet de sa vida. Treulababbu est unu film de importu in s'istòria de sa tzinematografia sarda.

Write comment (0 Comments)
Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni