Percorso

Firmus poi noi messi e puru seus torraus a fama manna e a prexiu

“Cinemecum”, pasiau po noi mesis, ndi torrat “on line” cun d’una cumpangia prus abista, paperis scrittus de nou e unu biaxi de novas.

Perdonaisiri ca no si eis biu po unu arrogu de tempus e immoi si contaus sa nexi: s’adobiu nostru   “Casteddu in curzu” esti su solu chi nu at in perunu logu arricciu nudda e nu at a podi arricciri mancu apustis unu euru de sa lei cinema regionali: no s’est pensau in nisciunu tempus chi, mancai po aggiudai a totus, si fazzat a biri beni beni (in su web) e pozzat essi aggiudau cun sa paga. Su bisongiu de torrai a fai “su logu”, donendi corpus mannu a sa tecnica, arrecchediat no sceti dinai meda e tempus puru. Non si ndi seus affastiaus. Seus tostorrudus, po aboxinai innoi e inguni.

A totus cantus s’ant cretiu nosu ndi donaus grazias e s’ant puntu po andai innantis; is grazias a totus is chi traballant in sa redazioni e a chini totu traballat foras de dinai e ndu faint cun su coru: Donatella Percivale; sa direttrixi nostra, Luca Crippa, su graficu nostru, Maria Elena Tiragallo e Valentina Corona, is giorronaderas nostras, Elisabetta Randaccio, sa pririziadora nostra e Anna Brotzu, Carlo Rafele puru, Salvatore Pinna e totus is aterus chi s’ant a donai s’aggiuru insoru e cumenti acuntessiri, de totu sa sardigna e de su mundu (link chini seus). Ndi donaus grazias a sa “jservice” chi cun passienzia a poderat su traballu nostru portau a nou.

Sa “web” est stetia mudada e bistia cun prus lebiesa po essi ligia mellus. Immoi is meseddas sunt duas: una istituzionali in sa parti arta e una a manu e manca cun totus is contus de (su) su giornali. Eis a podi castiai is follius beccius e cu totu sa libertari podi circai in s’arcivu arricci e mannu totu su chi boleis sciri de su cinema de su 2005 a oi. Te lastima ca is bessidas, po immoi, ant a apparessiri dogna quindixi (non prus de una xira) su mercuris abarrat perou sa dì nostra. S’asulu e su grogu abarrant is coloris nostrus. Emus a nai ca seus nascius po ndi torrai s’onori a Casteddu nostru, cantau in poesia de su cantadori mannu Francesco Alziator a partiri de su 99; candu eus obertu su festival “Casteddu in curzu” eus pigau is versus suus: “in su soli si ndi pesat casteddu cumenti una manu manna de perda, dogna didu che turri, de perda groga e asula in sa luna amaiera de aruas chi nda imprassat”. Custa est sa rexoni ch’eus postu in sa grafica de sa prenda de su bistiri afroddieri antigu de casteddu.

Po custu cun s’assessorau de sa ricchesa culturali. Apparixiamentu chistionari e vida sarda, eus cumenzau una rubrica “Linu a colores”, chi abbisat sa bessida e riportai in sardu una pariga de follius cun s’agiudu de is studiaus cumenti Salvatore Cubeddu e de Quintina Culurgioni. S’iat a praxi a chistionai de unu disigiu bramau chi regollendi s’indentidadi nostra e is logus nostrus s’oberrat e imprassit totu su mundu. Po custu saludaus cun d’unu “beni benius” in su chistionari connotu in totu su mundu “s’inglesu”. A s’attobiai totus impari po fai cumoni: unu attobiu non movimentu cun Marco Antonio Pani dirigidori mannu, chi ata podi ammesturai totu ind’unu pareri cun meda follius e finzas cun is adobius de “cinema” chi, a partiri de sa prima borta, ant a podi ponni, dognunu po contu suu, castia is cunsillus in basciu de su folliu, is attobius insoru in sa “cine agenda” noa e manna: unu film arricci po connosciri e sighiri is movidas medas e mannas de “cinema”. Teneus puru puru ateras novas e si praxit a si cunbidai a guttai mizzas de fueddus in s’apparricciadura de su “logu”. Torraus a nai ca su cumbidu est po s’adobiu de Carlo Rafele: su cinema ita noi pensat? Po arrexionai a beru e cun su coru de s’arti sa de 7. Est a biri puru sa rubrica: who is who”, a mostau a cumenti de una pintura praxili e amaiera, poita ddo ieis a agattai, in sa apparicciadura, is fotos e is curricula de totu chini at fattu cinema. Aici e totu sa rubrica de is isulas e innantis cussa de sa location, presenti oi in Casteddu, Villasimius e sa Provincia de Oristanu, po si oberri apustis in dogna logu e finanzas dinai chi pozzat serbiri in is logus po podi fai medas films.


Si cumprendit puru ca seus arrenescius a fai una rezza cun is “social”, facebook, twitter e is aterus e torraus a nai ca su cumbidu est po si castiai e po nd’arremonai in dogna logu.
Cun s’aggiudu de totus s’eus a biri e traballai impari: si praxint is cunsillus e si fait prexeri arregolli murrungius; a s’acabada s’iant a praxi is fueddus de bosaterus impari a is pirizias e is rexionamentus; s’iant a praxi totus cussus chi s’ammisturant cun nosu e ddu faint in is “click” e in totus is novas reportadas.


“Casteddu in curzu” (link chini seus).

Reportau in sardu de Quintina Culurgioni

25 settembre 2013

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni