Percorso

La vita adesso di Salvatore Mereu

Una mirada a sa vida. de Tore Cubeddu

Antioco FlorisDopo l'articolo la video intervista

Sa vida est comente unu intritzu de bias, de carrelas in ue  a bortas est fatzile a pèrdere s'orientamentu. A bortas, in sa vida, pagas cosas seguras podent èssere s'acàpiu a sa realidade: una domo, unu cumpàngiu o una cumpàngia, sa famìllia, su cane, o cale si siat cosa chi nos apartenet e chi nos donat sa seguresa chi totu siat coerente, segundu règulas chi connoschimus e cumpartzimus cun sos àteros.

E si totu custu in una borta non nche diat a èssere prus?
Si cussas règulas chi nos donant sa seguresa de ischire su chi benit prima e su chi benit a pustis de onni atzione - ca faghent parte d s'esperièntzia nostra - ruent, ite sutzedet?

Antioco Floris e Salvatore MereuAbbaidende La vita adesso, curtzumetràgiu firmadu dae Salvatore Mereu e fatu cun professionistas e istudentes de su CELCAM ghiadu dae Antioco Floris, paret de intrare in una nughe in su momentu chi si segat su còrgiu. Comente chi una lughe mustret a lestru su chi acuntesset in unu aposentu iscuru. Custu film est comente una fotografia chi si movet pro 16 minutos, donende vida a s'àtimu. La vita adesso, sa de personàgios chi nos lassant castiare. Maleducados nois, chi ispiamus e non semus capatzes de cambiare sas àndalas de sa vida, chi bortas meda non resurtamus a cumprèndere cantu pagu diat a bastare pro provare a fàghere torrare sos contos e cantu, a su matessi tempus, siat fàtzile a pèrdere cuntatu cun sas règulas de càusa e efetu.

Presentazione ''La vita è adesso''S'istòria contat de babbu e fìgiu, de sa vida issoro paris. Una vida difìtzile, ca su babbu est malàdiu, portat s'Alzheimer. Casteddu paret Milano in custu film. In mesu a palatzos colore de chinisu e chelos buiosos su fìgiu chircat de agiudare a su babbu in sas atziones prus piticas, prus dilicadas; isse est su riferimentu, sa responsabilidade, sa seguresa de una carta seberada e connota, su sole a su mangianu, sa règula. Ma cando cussu mundu perdet su sinnu no abarrat prus nudda, cando sa maladia at a crèschere non b'at èssere prus possibilidade. Sos atores: Gianfranco Cudrano, su babbu, resèsset a rappresentare cun realismu mannu sa cara de unu òmine bìnchidu dae sa vida prima chi dae sa maladia; su pitzinneddu, Laurent Gnagnè, nde bogat a campu una personalidade manna, chi cun s'agiudu de Salvatore Mereu e de una iscenegiadura minimale (acumpangiada de una messinscena realìstica e potente), resultat a mòvere notas de su coro chi non sunt fàtziles de bogare in pelliculas de custa longhesa.

Est unu bellu traballu custu, chi una borta de prus mustrat cantu su cìnema podet intrare in sa realidade e si nde podet fàghere intèrprete, torrandenos totu sos sentidos suos.


CINEMECUM INCONTRA ANTIOCO FLORIS

19 febbraio 2014

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni