Percorso

Curtzumetràgios: cummèrtziu, distributzione, vida e morte de una forma de arte sena de pane

de Tore Cubeddu

Sale cinematograficheUnu dìtziu famosu meda narat ca “In camminu s'acontzat bàrriu”, cheret nàrrere ca si nos ponimus in camminu in una manera e nos sapimus ca no andat bene nos podimus galu assentare, pònnere in conditzione de sighire a andare a in antis in manera diferente. E tando nos tocat, una borta in prus, a chistionare de sa lege pro s'isvilupu de su tzìnema in Sardigna e de s'atuatzione sua.

Giai annos a como, sos operadores de su setore aiant pedidu a sa Regione de cambiare sos regulamentos chi pertocant sus curtzumetràgios.
Ma prima de totu tocat a cumprèndere ite sunt sos curtzumetràgios e a ite serbint in su panorama culturale tzinematogràficu e solu a pustis detzìdere ite pedire pro los pòdere finantziare.
Cale est su mercadu issoro? Cale est sa vida cummertziale issoro? Est possìbile, in custa fase, agatare finantziamentos pùblicos e privados de atzùnghere a sos de sa regione?

FinanziamentiSolu respondende a custas domandas si podet cumprèndere ite pedire a sos pitzinnos, semper prus pagos, semper prus pagu pitzinnos, chi mandant sos progetos pro curtzumetràgios a sa regione. Una cosa est segura. Sos curtzumetràgios tenent unu mercadu piticu meda, invisìbile, su tzircùitu issoro est culturale, fatu de festival e rassignas, ma est casi impossìbile a los bèndere a sa televisione o ancora prus pagu a sa retza de sas salas. A sa matessi manera sa vida cummertziale issoro non b'est. Cantos DVD si bendent, si nde faghet merchandising? Pagu, nudda.
Cando in Sardigna si lompet a produire unu curtzumetràgiu est pro isperimentare, pro esprìmere cun pagu, bortas meda cun nudda, sa richesa manna chi contos minores (de mannària) portant a intro.
E issaras pro ite pedire cuntratos de distributzione, pro ite custrìnghere a agatare su 40% de sos finantziamentos in prus (oblighende a rendicontare totu) si tantu ischimus chi sa finalidade est un'àtera?
Pro ite pedire a unu film chi bortas meda lompet pro miràculu a èssere fatu de èssere ateru cunforma a sa natura sua?

FinanziamentiFinantziamentos pro curtzumetràgios nde podent pedire personas e siendas e issaras fortzis in custos campos puru diat a tocare a fàghere distintziones de importu.
Como chi su carru est partidu e su bàrriu est rue rue, fortzis diat a tocare de propònnere solutziones, fortzis su contributu a sas personas, tenende in contu ideas, edade e curriculum diat a dèpere èssere su 100%. Mancari pagu e, mancari, pensende finas a comente fàghere unu tzircùitu regionale, interregionale e internatzionale. Ca de dinare in prus non si nde agatat e cussu 40% benit a èssere unu bisu malu chi annuat sas ideas bellas puru.
Sas aziendas si cumportent comente aziendas e lis  siat pedidu su giustu. Ma si pròpriu depimus pensare a unu modellu sa RAS lu tenet giai a intro. Est il Cinema racconta il lavoro.
Una persona, una azienda, una truma, presentant unu progetu. Una commissione in una pariga de meses lis donat unu prèmiu, chi est unu contributu, chie lu pigat depet fàghere su film intro de unu annu e non depet fàghere rendiconto e nimancu decrarare si agatat àteru dinare. Su chi contat est su film fatu. Ma pro s'amministratzione pùblica nostra ite contat de prus, s'ogetu de sa lege o sa lege? That's the question!

3 dicembre 2014

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni