Percorso

Adiosu a Alain Resnais: s’ammentu de su regista frantzesu

Traduzioni di Tore Cubeddu - Su mastru de sa rive Gauche intre ètica e isperimentatzione in su contu de Elisabetta Randaccio

Alain ResnaisIn una iscena de giudu de “Anni di piombo” (1981), sas duas protagonistas adolescentes bident sa proietzione de “Notte di nebbia”, unu de sos primos documentàrios subra sos campos de degollu nazistas.

Sas pitzoscas aturant assulocadas, ca est sa prima borta chi su coladu burradu dae sos babbos, paris a sas fàulas ordingiadas pro sos fìgios, istupat in totu s’orrore suo. Est unu mamentu de importu de su film, chi at a fàghere seberare, in manera diferente de su totu, a sa croba de fèminas, sa bia pro parare fronte a sas ingiustìtzias de su mundu.

''Notte e nebbia''Cussu documentàriu, galu oe de grandu piessinnu emotivu e artìsticu, fiat firmadu dae Alain Resnais, dispedidu su primu martzu coladu, a 91 annos, finas a s’ùrtimu impinnadu in su traballu suo de regista: s’ùrtimu film suo l’ant presentadu in su festival de Berlino reghente.
Difatis, Resnais est istadu unu documentarista de balia. “Notte e nebbia” (1955) contat, pro sa prima borta in s’ischermo mannu e cun unu sentidu èticu forte, sos lager a chie proaiat a los fàghere olvidare dae sa cussèntzia e dae s’istòria. Custu li fiat costadu sa censura in su Festival de Cannes, ma unu interessu mannu in totu su mundu. In su film, sas immàgines pro su prus documentàrias s’intrèverant cun àteras chi retratant cussu chi abarrat de sos fraigos, de sas barrieras tutadas de erba, de palos nannigados dae su bentu, ma sa natura, gasi de primore, no resessit a indurchire cussu orrore.

''La guerra è finita''Resnais aiat bintu finas unu Oscar pro su documentàriu cun su suo “Van Gogh” de su 1948, mentras de su 1950 est “Guernica”, chi cuntestualizat s’òpera de Picasso acarende∙lu a sas immàgines de sa gherra civile ispanniola.
Una chistione, custa ùrtima, chi tenet in coro Resnais, si est beru comente in “La guerra è finita” (1966) torret galu in s’Ispànnia dominada dae Franco. Custa borta, peroe, su meledu tirat cara a s’ispitida de s’impinnu polìticu de s’intelletuale comunista (interpretadu dae unu Yves Montand galanu), mentras s’iscenegiadura de Jorge Semprùn tenet s’avaloramentu suo in sas iscenas in unu biancu e nieddu de su coladu e de su presente chi est ispantosu. Su contu no est lineare e est istadu unu àteru elementu de su cìnema de Resnais, acostagiadu pro custas novas formales a sa “nouvelle vague”, chi non si nde intendiat, pro de beras, mancu in parte e a su “nouveau roman”, de su cale intamas Alain Robbe-Grillet nde fiat su cabufila, e puru su iscenegiadore de “L’anno scorso a Marienbad” (1959), forsis, su film prus famadu e crìpticu de su regista francesu.

''Stavisky il grande truffatore''Custu contu labirìnticu, da su cale sos atores (intre de custos Giorgio Albertazzi) naraiant de nde àere cumpresu pagu in s’interis de sas ripresas, est devènnidu, comente “8 e ½” de Fellini unu puntu de referèntzia pro totu sos registas cuntemporàneos; David Lynch, pro esempru, pargiat chi leet dae sa “istrutura” de custa òpera una setzione manna de sa produtzione sua. Resnais, peroe, non si fiat postu che a unu artista de elite isnobìsticu; in sa carriera sua, mancari dende prus tretu a caminos narrativos originales, fiat resessidu a intummare unu pùblicu mannu (pro su pru in Frantza) cun fim che a “Stavisky il grande truffatore” (1974), interpretadu dae Jean-Paul Belmondo e “Parole, parole, parole” (1997),una cummèdia ispassiosa, ue sas cantzones famadas remplassant sas chistionadas.
A seguru, peroe, s’ùrtimu irgulu l’at tentu in Berlino 2014, cando su suo – galu inèditu in Italia - “Aimer, boire et chanter”, l’at collidu cun sutzessu su pùblicu e sa crìtica chi, in cussa ocasine, at marcadu s’ànima sua de annoadore de s’arte fìlmica.
Annoadore a 91 annos, pro de beras sena su chirinùmine isperimentalista de sos annos chimbanta, ma nemmancu s’alindada a unu cìnema “de pasu”.

Traduzione da Addio ad Alain Resnais: il ricordo del regista francese

3 dicembre 2014

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni