Percorso

Reportage. Ex Manifattura Tabacchi: intre su prùere e sas isperas naschet sa Fàbrica de sa Creatividade”

Traduzioni di Tore Cubeddu - Acò ite b’at in palas de su cantieri mannu in su tzentru de Casteddu (càstia sa photogallery). Sos traballos diant dèpere acabare a fine annu, ma su Cineporto abarrat galu unu bisu. de Carlo Poddighe

Ex Manifattura TabacchiAt a èssere unu donu de Paschighedda a Casteddu e a totu s’ìsula su recùperu in antis architetònicu, posca funtzionale de s’ex Manifattura Tabacchi de s’arburada Regina Margherita, pronta a si fàhere sa “Fàbrica de sa Creatividade”.

“Intro de su mese de idas 2014 ant a acabare sos traballos e sos logos torrados a sa tzitade”, assegurat s’ingennieri Antonio Conti, giai Diretore Generale de s’assessoradu regionale a sa Cultura, s’òmine chi, comente si narat isse etotu, “at agatadu su dinari”, pro acumprire su progetu e chi nos at abertu sos cantzellos de su cantieri in su tzentru de Casteddu, pro una “bìsita ghiada” in sos logos de s’opifìtziu. In unu tretu de 22 mìgia mq in totu, sos traballos ant interessadu a 16 mìgia mq, 10 mq de custos cobertos. Su gastu pro sas càssias regionales est istadu de 10 milliones de èuros colados. Unu impinnu mannu, ma de importu pro nche torrare s’àrea a sa colletividade.

Ex Manifattura TabacchiForte fiat istadu, difatis, s’arriscu chi s’ex Manifattura, a pustis de su 2001 at sessadu sa produtzione, esseret andada sae su Demàniu deretu in manos de unu privadu. Petzi s’interventu dae paritzas bandas de s’ex sìndigu de casteddu, mariano Delogu, e de su parlamentare Gianfranco anedda, in prus de sa càusa legale bìnchida a in antis de su Tar, ant cunsentidu sa colada dae s’àrea dae s’Istadu a sa Regione e isfrancadu chi unu patrimòniu a cumone de sa tzitade no l’esserent gosadu totus. Tres assessorados regionales: Cultura, Entes Locales e Turismu ant gastadu e averguadu sos traballos de recùperu e como, a ses meses dae sa cunsinna, s’ex Manifattura mustrat giai sa cara noa (Càstia sa Photogallery).

Ex Manifattura TabacchiSu recùperu at pertocadu sas Ofitzinas betzas, in ue ant a fàghere s’atelier de Architetura: laboratòrios de design e de artesania. A s’intrada b’at a èssere sa Biblioteca de su Consìgiu regionale e in intro de su fràigu s’ant a fàghere puntos de acollida e de màndigu pro sos bisitadores. S’ant a pòdere bisitare paritzos tretos in une si traballaiat su tabacu dae su comintzu de su ‘900, comente camineras de archeologia industriale; e est acabada una sala manna polifuntzionale de su fràigu prus internu, cussu ue bi fiat su depòsitu de sos zigarros Toscanos famados.
Pròpriu in su primu pianu de custu fràigu b’at a èssere sa sede de su Cineporto: aposentos mannos adatos a ospitare sas produtziones cinematogràficas e artìsticas, iscenografias e ufìtzios cumpartzidos pro sas produtziones esternas in prus de sa “Sardegna Film Commission”.

Ex Manifattura TabacchiÀteru galu, pro mèdiu de unu acordu cun su Teatru Lìricu, s’ant a pòdere fàghere laboratòrios semipermanentes. Ma sos traballos chi interessant de prus custu ùrtimu lotu los depent galu assinnare. Ant istantziadu unu millione de èuros, ma su Cineporto no at a torrare a nàschere a s’acabu de s’annu comente su restu de sos tretos de s’ex Manifattura. S’àrea est semper e cando de interessu e funtzionale pro unu impreu benidore dae banda de sas paritzas ànimas de su mundu de su cìnema sardu. Tenet a in cara una corte manna, ue s’intrat de costados dae arruga XX Cabidanni, s’ùnicu chi lasset colare sos camion pro su trasportu de sas iscenografias mannas. In sa punna de sos architetos, s’aposentu mannu polifuntzionale in su pianu de terra at a èssere a su bisòngiu finas unu teatru.

Ex Manifattura TabacchiSi pessat puru de assentare unu palcu e nche bi sunt giai sos camerinos, ma sos ambientes non parent adatos a ospitare representatziones. Tropu mannos, sunt nàschidos pro àteras cosas e, mancari acontzados, non tenent (galu) una insonorizatzione adata, ne una acùstica de base bona. Prus sensu meda diat a tènnere su recùperu, pro custa punna, de su cìnema “Due Palme”, crobadu a sa ex Manifattura e a l’impreare pro inscenare sos ispetàculos teatrales o sas proietziones cinematogràficas. Cosa chi si podet fàghere, como pru chi mai, bidu chi ant isòrvidu su cuntentziosu subra sa propriedade e “sas craes de sa sala istòrica las ant cunsinnadas sa chida colada a sa rgione”, assegurat Conti. Si podet duncas comintzare a immaginare su benidore.

Articoli correlati:

Reportage. Ex Manifattura Tabacchi: tra polvere e speranze nasce la Fabbrica della Creatività 


LA PHOTOGALLERY

 


15 dicembre 2014

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni