Percorso

''Ballo a tre passi'' de Salvatore Mereu

de Tore Cubeddu

''Ballo a 3 passi''Ballo a tre passi, cando est bessidu, cunforma a cantu aiat fatu giai Arcipelaghi, at agiudadu totu su tzìnema sardu, totu su setore, chi in cussos annos fiat naschende, a bessire a campu a manera crara.

A pustis de Ballo a tre passi in Venezia, nemos podiat fàghere finta chi su tzìnema sardu non fessat esistidu.
Ballo a tre passi est unu film poèticu meda, divididu in 4 partes chi rapresentant sas istajones de s'annu e de sa vida puru. Sas istòrias faghent parte non de su matessi contu, ma de su matessi logu narrativu. Sunt parte de unu sistema drammatùrgicu chi non ponet in collegamentu sos episòdios pro more de sos protagonistas suos, ma pro ite sunt in cussu logu, in cussu tempus, parte de su contu prus universale de s'umanidade.
In custu film mannos e minores faeddant in sardu, francu sa mòngia (a manera realìstica sa crèsia faeddat in italianu, a dolu mannu), sa frantzesa (amorada de su pastore Michele), s'istràngia.

Su mundu de custu film, de custu ballu a tres passos, est su mundu sardu de oe, unu mundu cun làcanas pretzisas, fatu de poesia arta e de miserabilidade. In prus ddi est sa regia: forte, distinta, chi mustrat sa cumpetèntzia manna de unu artesanu, prima chi de unu artista, chi connoschet sa tècnica e sos òmines.
Torrende in segus cun su tempus, si podet valutare cun serenidade cantu custu film at fatu pro su tzìnema sardu, ponende sas fundamentas pro una domo chi oe regollet operadores meda chi ant fatu de su contare istòrias in Sardigna (bortas meda in sardu) su traballu issoro.

29 dicembre 2014

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni