Percorso

Su Re de Giovanni Columbu

de Tore Cubeddu

''Su re''Su Re est su contu de sos contos, s'istòria dae ue partint totu sas istòrias chi connoschimus, ca est a cussu modellu narrativu, filosòficu e morale chi su mundu otzidentale si riferit, sa de Gesus.

Nadu custu, cussu contu lu connoschimus gasi bene chi su prus de sas bortas non nos regordamus chi no apartenet nen a custu tempus nen a custu logu. Non nos ammentamus casi mai ca sa Galilea s'agatat in cuss'ala de mundu. Mancari l'ischimus, ma s'astratzione narrativa est tropu forte. A sa matessi manera nos resurtat difìtzile a pensare chi cussa istòria siat inoghe, chi siat una cosa chi podet acuntèssere in custos tretos puru. In conclusione s'istòria de su Cristos est comente chi no apat dimora, est in ogni logu e in neddue.

''Su re''Cando Columbu at cumintzadu a pònnere in campu custu progetu at fatu una operatzione culturale de importu mannu pro sa Sardigna, ca at pigadu cussu contu e dd'at donadu una làcana pretzisa, una limba. Deus faeddat in sardu e gasi sos romanos. Su mundu est a s'imbesse.
Su Cristos sardu, in una Sardigna sena tempus, est sa rapresentatzione estrema de una terra chi est intre totu sas terras, chi faghet parte de su mundu e chi podet acasagiare Deus puru, ca est treto suo.
Su Re est custu, a un'ala tzìnema de altu livellu, cun una fotografia ispantosa, a s'àtera unu progetu culturale, s'idea coragiosa de torrare a contare unu contu chi totus connoschimus, donendeli sa cara de unu de nois e sa terra in ue bivimus.
Oe custu fim de su regista ollollaesu-casteddaju est una prenda in su panorama tzinematogràficu mondiale, e – de deretu – unu àteru matone in su muru ancora piticu chi semus fraighende pro torrare su sardu a s'arte e no intames a sos sardos puru.

23 dicembre 2014

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni